Upis

Opšti uslovi

U prvi razred Srednje pomorske škole upisuju se kandidati na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvjete. Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Broj kandidata koji se upisuju u prvi razred:

1) Nautički tehničar 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar 2 odjeljenja 56 učenika
3) Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta 1 odjeljenje 28 učenika

 

Konkurs:

Konkurs za upis u prvi razred raspisuje Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Osim dokumenata naznačenih konkursom kandidati koji konkurišu za upis na obrazovni program Automehaničar dužni su dostaviti i ljekarsko uvjerenje.

Pravo upisa pod jednakim uslovima, osim državljana Crne Gore, imaju i državljani zemalja potpisnica bilateralnog sporazuma o obrazovanju sa Crnom Gorom.

Ukoliko je kandidat za upis u Srednju pomorsku školu, osnovnu školu završio u drugoj državi postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave vrši se u Srednjoj pomorskoj školi.

Informacije o smještaju učenika koji nijesu iz Kotora i okoline, mogu se naći na sajtu Doma učenika i studenata „Spasić Mašera“ Kotor.

Kriterijumi za upis

Redosljed za upis učenika u I razred određuje se na osnovu Pravilnika o vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu, a utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 2. uspjeha na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 3. uspjeha iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja u srednjoj stručnoj školi;
 4. rezultata sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodjele priznanja.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Uspjeh na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost, zatim matematike i jednog nastavnog predmeta po izboru učenika vrednuje se tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Vrednovanje uspjeha iz dva nastavna predmeta koji su značajni za sticanje obrazovanja

Uspjeh iz dva nastavna predmeta u posljednjem ciklusu osnovne škole koji su značajni za sticanje obrazovanja u stručnoj školi vrednuju se tako što se saberu ocjene iz tih predmeta. Dobijeni zbir je broj bodova.

Predmete od značaja za sticanje obrazovanja određuje Centar za stručno obrazovanje i preciziraju se konkursom Ministarstva prosvjete.

Vrednovanje rezultata sa takmičenja, odnosno dodijeljenog priznanja

Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, na takmičenjima dodjeljuju sljedeći bodovi:

Međunarodna takmičenja:

 • prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova;
 • drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja – 18 bodova;
 • treće mjesto, treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova.

Državna takmičenja:

 • prvo mjesto, odnosno prva nagrada – 15 bodova;
 • drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova;
 • treće mjesto, odnosno treća nagrada – 10 bodova.

U slučaju da je kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvajao nagrade na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat.

U slučaju da je kandidat iz dva ili više nastavnih predmeta osvajao nagrade, bodovi se sabiraju.

 

Diploma „Luča“ vrednuje se sa 12 bodova.

Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u Srednju pomorsku školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova po svim osnovama. Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

 1. opšteg uspjeha posljednjeg ciklusa osnovne škole;
 2. uspjeha iz dva nastavna predmeta posljednjeg ciklusa osnovne škole.

Kandidat pripadnik romske i egipatske populacije ostvaruje dodatnih 6 bodova, po principu afirmativne akcije.

Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana objavi ažuriranu rang listu prijavljenih kandidata radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista objavljuje se na zvaničnom sajtu Škole.

Konačna rang lista objavljuje sa na zvaničnom sajtu Škole i na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Pravo na prigovor

Na konačnu rang listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor Nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Napomena

Minimalni broj bodova za upis u škole IV stepena, pa i u Srednju pomorsku školu, određuje Ministarstvo prosvjete nakon objavljivanja konkursa za upis u prvi razred.