Sistem kvaliteta

Politika kvaliteta

Srednja pomorska škola u svom radu primjenjuje standard ISO 9001. Sertifikat je dobila od jedne od najpoznatijih svjetskih sertifikacionih kuća, BUREAU VERITAS. Školi je prvi sertifikat izdat 2001 godine a nakon toga uspješno je prošla resertifikacije, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 i 2022 godine.

Škola je 2022. godine proširila domen sertifikacije kod Hrvatskog registra brodova (CRS) iz Splita. Obnovljen je sertifikat ISO 9001:2015 u opsegu “Srednje školsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i obuke pomoraca”, STCW A-II/2-IMO Model course 7.01, STCW A-III/2 Model course 7.02, Certificate of compliance of quality management systems of maritime simulator centar, Certificate of compliance of quality management systems of maritime traning centar, i Škola je po prvi put dobila i sertifikat usklađenosti školskog programa Nautitički tehničar prema IMO modelu kursa 7.03 i školskog programa Brodomašinski tehničar prema IMO modelu kursa 7.04, što je u sladu sa članom 114 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Primjenom ovih standarda škola je omogućila svojim učenicima da po završetku školovanja mogu nesmetano pronaći posao na svjetskom pomorskom tržištu rada. Ovo tržište je sve zahtjevnije u pogledu kvaliteta obuke pomoraca, stoga škola kroz upravljanje sistemom kvaliteta vrši stalno unapređenje procesa obuke i u ulaže napore da primjenjuje savremena dostignuća u pomorstvu. Dokumenti sistema kvaliteta koji se trenutno primjenjuju u školi se kroz praksu stalno revidiraju i usavršavaju kako bi se postigla optimalna organizacija rada koja će rezultirati što kvalitetnijim „proizvodom“.

Politika kvaliteta Srednje pomorske škole u Kotoru je sastavni dio ukupne poslovne politike Škole, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja Škole.

Politika kvaliteta Srednje pomorske škole zasniva se na sledećem:

 • razvoj sistema obezbjeđenja kvaliteta na osnovu međunarodnih standarda i smjernica za obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju, nacionalnih i školskih kriterijuma i standarda uz promovisanje i podsticanje aktivne uloge učenika; 
 • osavremenjavanje školskih programa i ostalih obrazovnih programa u skladu sa potrebama privrede, odnosno prilagođavanju programa sa jasno definisanim ishodima učenja koji vode razvoju kompetencija, a time i boljem pozicioniranju učenika na tržištu rada; 
 • transparentnost i etičnost u radu, odgovorno finansijsko poslovanje, usmjereno podizanju standarda rada zainteresovanih strana Škole i njenom cjelokupnom razvoju; 
 • trajno i sistemsko praćenje uspešnosti školovanja i obuke te preduzimanju napora ka njenom poboljšanju;
 • razvijanje svijesti o zdravim stilovima života i njihovom značaju za formiranje svestrane ličnosti koja je spremna da odgovori na sve zahtjeve savremenog pomorstva;
 • trajno i sistemsko praćenje uspešnosti nastavnika Škole prema ocjenama učenika i preduzimanju aktivnosti za njeno poboljšavanje; 
 • razvijanje programa prekvalifikcije za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti u skladu sa potrebama privrede, lokalne zajednice i države; 
 • osiguravanje zapošljavanja prema kriterijumima izvrsnosti, odabir i razvijanje kompetencija zaposlenih u radnim uslovima koji motivišu na snažan individualan i timski doprinos;
 • praćenje i jačanje zadovoljstva zainteresovanih strana – učenika, polaznika obrazovanja odraslih, polaznika obuka pomoraca,  zaposlenih, privrede, države i ostalih;
 • donošenje i primjena normativnih akata sistema za osiguravanje kvaliteta, ispunjavanje zahtjeva nacioanalnih zakona i međunarodnih konvencija, standarda i propisa sa kojima se škola usaglasila;
 • jačanje saradnje s domaćim i inostranim pomorskim institucijama koje svoju djelatnost zasnivaju na visokim standardima kvaliteta kao preduslova za aktivno uključivanje Škole u međunarodne projekte, poboljšanja mobilnosti nastavnika i učenika kao i drugih vidova otvorene saradnje; 
 • razvijanje svijesti o značaju očuvanja zaštite životne sredine, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast;
 • brigu o zaštiti i zdravlju na radu učenika, polaznika kurseva i zaposlenih u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast;
 • istraživanje i razvoj programa koji garantuju aktivnu ulogu Škole u razvoju privrede i šire zajednice.

U Kotoru 18.04.2018. godine
 

Sertifikati IMO:


 

Sertifikati 9001:

sertifikat skole 2001 sertifikat skole 2004 sertifikat skole 2007 sertifikat skole 2009sertifikat skole 2012 Sertifikat 2015