Materijalno tehnički uslovi

Podaci o školi

Od 1979.god., Pomorska škola, zajedno sa Gimnazijom iz Kotora, koristi zgradu u Dobroti, sa oko 7000 m² korisne površine. Od toga su učionice, kabineti , sportska dvorana, zbornica, kancelarije, amfiteatar (214 sjedišta), biblioteka, školske radionice, radni prostori, holovi, hodnici i sanitarne prostorije.

Pomorska škola posjeduje 2 računarske učionice.

Škola posjeduje sopstveni parking, atomsko sklonište, uređene zelene površine.

 

Pregled školskog prostora

Redni broj Naziv prostorije br. prostorija
1. Zbornica 1
2. Biblioteka 1
3. Kancelarija sekretara 1
4. Kancelarija za direktora 1
5. Kancelarija za pomoćnika direktora 1
6. Kancelarija za pedagoga 1
7. Kancelarija za Sistem kvaliteta 1
8. Kancelarija za ICT koordinatora 1
9. Kancelarija za administratora obrazovanja odraslih  1
10. Kancelarija za koordinatore obuke pomoraca
11. Sala za sastanke
12. Amfiteatar 1
13. Đačka kantina  2
14. Školsko dvorište
15.  Radionica za domara 1
  Učionice / kabineti:  
16. Engleski jezik 4
17. Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik 1
18. Matematika 2
19. Računarstvo i informatika 2
20. Geografija, Istorija… 1
21. Hemija, Biologija, Fizika 1
22. Nautička grupa predmeta 4
23. Brodomašinska grupa predmeta 4
24. Špeditersko-agencijska i carinska grupa predmeta  2
25. Sportska dvorana 1
26. Radinica za ručnu i mašinsku obradu materijala 1
27.  Radionica sa pomoćnim brodskim motorom 1
28.  Kabinet sa nautičkim i brodomašinskim simulatorom 1

Škola raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima. Radi u 20 odjeljenja, u dvije smjene, pa su potrebe za kabinetima a naročito za specijalizovanim učionicama veoma velike, posebno zbog rada po grupama.

Sve učionice i kabineti opremljeni su  inventarom starosti šest godina i Škola ulaže napore na intenzivnom održavanju i čuvanju inventara kako ne bi došlo do njegove devastacije.

Sve učionice su opremljene računarima i LCD projektorima koji su povezani na školsku mrežu i kablovski internet.  Na taj način svim nastavnicima je omogućeno da pod jednakim uslovima u svim učionicama izvode sve sadržaje predviđene obrazovnim programima.

Škola ima video nadzor, kojim su pokrivene sve učionice, radionice, holovi, zbornica, sportska dvorana i školsko dvorište.

Škola razvija sopstveni informacioni sistem za praćenje realizacije nastave i uspjeha učenika.

U nastavi u školi se koristi savremeni nautički TRANSAS simulator NTPro 5000 (SW version 5.35) koji uključuje i NAVI Sailor 4000 ECDIS. Ovaj simulator uključuje osam radnih jedinica koje su u potpunosti sposobne da simuliraju sve vidove navigacije broda u raznim vremenskim uslovima, na preko 20 plovnih područja i na preko 20 vrsta brodova. Pored ovog simulatora instaliran je TRANSAS simulator brodskog mašinskog kompleksa ERS 5000 TECHSIM (koji uključuje MAN& B&W 6S60MC-C diesel engine tanker LCC AFRAMAX ship model). Najveća njegova vrijednost je što omogućava rad za 24 učenika istovremeno.

2018. godine u školi je rekonstruisana školska sportka dvorana, u kojoj je postavljen parket a sala gotovo u potpunosti sanirana.