Upis

Opšti uslovi

U prvi razred Srednje pomorske škole upisuju se kandidati na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvjete. Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća škole.

Broj kandidata koji se upisuju u prvi razred:

1) Nautički tehničar 2 odjeljenja 56 učenika
2) Brodomašinski tehničar 2 odjeljenja 56 učenika
3) Špeditersko-agencijski i carinski tehničar 1 odjeljenje 28 učenika

Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

  1. Prijavu na Konkurs koja se može dobiti u školi;
  2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole;
  3. Ljekarsko uvjerenje za kandidate koji konkurišu na obrazovne programe Nautički tehničar i Brodomašinski tehničar

Pravo upisa pod jednakim uslovima, osim državljana Crne Gore, imaju i državljani zemalja potpisnica bilateralnog sporazuma o obrazovanju sa Crnom Gorom.

Ukoliko je kandidat za upis u Srednju pomorsku školu, osnovnu školu završio u drugoj državi postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave vrši se u Srednjoj pomorskoj školi.

Informacije o smještaju učenika koji nisu iz Kotora i okoline mogu se naći na sajtu Doma učenika i studenata „Spasić Mašera“ Kotor.

 

Kriterijumi za upis

Redosljed za upis učenika u I razred određuje se na osnovu Pravilnika o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u stručnu školu i utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  1. opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole;
  2. uspjeh na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovne škole;
  3. posebna nadarenost odnosno umješnost od značaja za sticanje obrazovanja.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože sa brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Uspjeh na eksternoj provjeri znanja u završnom razredu osnovne škole iz maternjeg jezika, matematike i jednog predmeta po izboru učenika vrednuje se tako što ocjena odličan (5) nosi 12 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 9 bodova, ocjena dobar (3) nosi 6 bodova i ocjena dovoljan (2) nosi 3 boda.

Vrednovanje posebne nadarenosti odnosno umješnosti

Posebna nadarenost odnosno umješnost pri upisu u Srednju pomorsku školu vrednuje se kroz uspjeh iz matematike i fizike u posljednja dva razreda osnovne škole tako što se ocjena odličan (5) vrednuje sa 11 bodova, ocjena vrlo dobar (4) vrednuje se sa 8 bodova, ocjena dobar (3) vrednuje se sa 5 bodova i ocjena dovoljan (2) vrednuje se sa dva boda.

Rangiranje kandidata za upis

Kandidati za upis u Srednju pomorsku školu rangiraju se prema ukupnom broju bodova po svim osnovama. Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su osvojili veći broj bodova po osnovu:

  1. opšteg uspjeha u posljednja tri razreda osnovne škole;
  2. posebne nadarenosti odnosno umješnosti.

Pod jednakim uslovima dobitnici Diplome „Luča“ imaju pravo prvenstva upisa u I razred srednje škole.

Komisija koju obrazuje direktor škole utvrđuje rang listu kandidata.

Utvrđena rang lista objavljuje sa na oglasnoj tabli u prostorijama škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu, kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor Nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Po prigovoru, Nastavničko vijeće je dužno da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.

Odluka Nastavničkog vijeća je konačna.